Pravidlá pre súťaž
Usporiadateľ súťaže: Čípoš Laci Chilli, Pavla Blahu 2, 940 01 Nové Zámky,
Organizátor súťaže: Čípoš Laci Chilli, Pavla Blahu 2, 940 01 Nové Zámky,

 1. TRVANIE SÚŤAŽE:
  Súťaž je realizovaná v termíne 08. 02. 2021 – 13. 02. 2021 (vrátane uvedených dní) na území Slovenskej republiky.
 2. PODMIENKY ÚČASTI:
  Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov.
  Z účasti v Súťaži sú vylúčení zamestnanci usporiadateľa a organizátora všetci ich rodinní príslušníci v priamom rade, ako aj ostatné osoby blízke podľa § 22 Občianskeho zákonníka.
  Výhercom sa môže stať iba účastník s doručovacou adresou na území slovenskej republiky. Účastník súťaže musí mať vytvorený svoj profil na Facebooku a byť fanúšikom na sociálnej sieti Facebook.com na stránke https://www.facebook.com/ciposlaci
 3. PRAVIDLÁ SÚŤAŽE:
  Podmienkou účasti v súťaži je verejné zdieľanie súťažného statusu. Organizátor súťaže vyberie výhercu, ktorý splnil podmienky a víťaza losuje.
 4. VÝHRY V SÚŤAŽI:
  Výherca získa v tejto súťaži „30€ poukážku na e-shope www.ciposlaci.sk“.
  Výherca súťaže bude vyhlásený na FB stránke https://www.facebook.com/ciposlaci najneskôr 5 dní od ukončenia súťaže. Výherca bude o výhre upovedomení pod súťažným statusom.

Výherca bude vyzvaný na zaslanie e-mailové a korešpondenčnej adresy do správ FB stránky najneskôr do 5 dní od vyhlásenia Výhercov. V prípade, že výherca nezašle svoju e-mailovú a korešpondenčnú adresu do tohto termínu, stráca nárok na výhru.

30€ nákupná poukážka bude zaslaná výhercovi najneskôr do 20 dní od vyhlásenia a následnom získaní e-mailovej adresy.
Výhry z tejto Súťaži nie je možné previesť na iné osoby ani iných Súťažiacich.

 1. SÚHLAS S PRAVIDLAMI A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vstúpením na internetovú adresu https://www.facebook.com/ciposlaci vyjadruje účastník súťaže dobrovoľne svoj výslovný súhlas s pravidlami. Usporiadateľ Súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach, súvisiacich s jej usporadúvaním, a to vrátane jej prerušenia, zrušenie či úpravy jej Pravidiel a to s účinnosťou odo dňa uverejnenia na stránkach https://www.facebook.com/ciposlaci . Účasťou v tejto Súťaži dáva každý Súťažiaci Usporiadateľovi a Organizátorovi súhlas na spracovanie poskytnutých osobných údajov za účelom nadviazania kontaktu s účastníkom v priebehu a po skončení Súťaže, súhlas s použitím týchto údajov v oznamovacích prostriedkoch a na webových stránkach Usporiadateľa či Organizátora, ak je toto použitie v súvislosti s touto Súťažou, najmä za účelom vyhlásenia či zverejnenia výhercov.
Súťažiaci, ktorý takto poskytol Usporiadateľovi či Organizátorovi osobné údaje, má právo na prístup k osobným údajom a ďalšie práva podľa § 11 a § 21 zákona číslo 101/2000 Zb. v platnom znení, najmä právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov so sídlom v Bratislave v prípade, že zistí, že Usporiadateľ či Organizátor porušuje svoje povinnosti, vyplývajúce z vyššie uvedeného zákona a právo požadovať opravu, doplnenie alebo zlikvidovanie ním poskytnutých osobných údajov. Agentúra oznámi spracovávanie takto poskytnutých osobných údajov podľa §16 zákona č. 101/2000 Zb. v platnom znení Úradu pre ochranu osobných údajov so sídlom v Bratislave v zákonom predpísanej forme.

Vzhľadom na skutočnosť, že súčasťou Súťaže sú alebo môžu byť autorské diela Súťažiacich, udeľuje tiež týmto každý Súťažiaci (resp. Účastník Súťaže) súhlas s úpravami a akýmkoľvek použitím v zmysle § 12 a nasl. zákona č. 121/2000 Zb., autorského zákona, v platnom znení, diela alebo jeho častí
Usporiadateľom či organizátorom na marketingové účely spojené s touto Súťažou a s propagáciou jeho výrobkov a / alebo obchodné účely s týmito výrobkami spojenými, a to zadarmo, neobmedzene časom i teritóriom. Ďalej Súťažiaci zapojením do Súťaže berie na vedomie a záväzne prehlasuje, že autorské dielo v podobe komentára, ktorý vytvorí a odovzdá do Súťaže je jeho dielom alebo má od autora a všetkých osôb s týmto dielom spojených súhlas s použitím v rámci tejto Súťaže a podľa týchto pravidiel .

Súťažiaci sa zaväzuje, že použitím súťažného príspevku nebudú dotknuté akékoľvek práva tretích osôb, vrátane práv osôb zobrazených v súťažnom príspevku. Všetky nutné súhlasy súvisiaci s použitím súťažného príspevku v tejto súťaži si musí účastník súťaže vysporiadať na vlastné náklady a vlastnú zodpovednosť. Za prípadné porušenie práv tretích osôb, najmä práv autorských či osobnostných, v súvislosti so súťažným príspevkom, je zodpovedný účastník súťaže.

 1. ĎALŠIE PRAVIDLÁ
  V ostatnom sa Súťaž a vzťahy medzi Súťažiacimi a Usporiadateľom či Organizátorom riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo na vylúčenie účastníkov, u ktorých z konkurenčného správania sú zjavné známky podvodného správania alebo iných praktík, ktoré poukazujú na zneužívanie súťaže.

Účasť v Súťaži je dobrovoľná a účastník svojou účasťou v Súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej Pravidlami. Akékoľvek obchádzanie týchto Pravidiel Súťažiacim alebo pokus o ich zneužitie je dôvodom pre okamžité vylúčenie takéhoto Súťažiaceho zo Súťaže.